Regulamin 2018

REGULAMIN 2018

Postanowienia ogólne

 1. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów wchodzących w skład Ligi.
 2. Limit wieku: Do gry dopuszczeni są gracze, którzy ukończyli 24 rok życia.
 3. Limit HCP: 32. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi HCP grają z HCP=32.
 4. Limit zawodników w turnieju: 72 graczy.

Terminy i miejsca turniejów

 • 24–25 kwietnia (Wrocław – Toya Golf & CC) – AC Hotel by Marriott Wrocław
 • 22–23 maja (Kraków – Kraków Valley Golf & CC) – Chochołowy Dwór, Hotel Łokietek
 • 26–27 czerwca (Warszawa – Sobienie Królewskie) – Hotel Sobienie Królewskie, Hotel Las i Woda
 • 17–18 lipca (Elbląg – Sand Valley Golf Resort) – Apartamenty na polu, Hotel Elbląg
 • 7–8 sierpnia (Trójmiasto – Sierra Golf Club) – Apartamenty na polu
 • 4–5 września (Częstochowa – Rosa Private Golf Club) – Hotel Arche

Zasady Gry

 1. Każdy turniej jest wydarzeniem dwudniowym.
 2. Pierwszy dzień stanowi runda zasadnicza rozgrywana indywidualnie w formacie strokeplay brutto (nagroda za I miejsce) oraz stableford netto (nagrody za 3 pierwsze miejsca) z pełnego hcp na 18 dołkach w następujących kategoriach handicapowych: [0-11], [11,1-15],[15,1-20],[20,1-32] (organizator zastrzega możliwość zmiany kategorii hcp przed rozpoczęciem cyklu).
 3. Drugi dzień będzie rozgrywany indywidualnie w formacie stableford netto w dwóch grupach HCP z 3/4 handicapu: [0-15], [15,1-32].
 4. Tee startowe – kobiety: czerwone, mężczyźni: żółte
 5. Czas startu – start pierwszego dnia odbywa się o godzinie 13:00 w formacie shotgun. Start drugiego dnia – shotgun o godz. 10:00.
  Lista startowa na pierwszy dzień turnieju zostanie ogłoszona w dniu pierwszej rundy do godz. 12:00
  Lista startowa na drugi dzień turnieju zostanie ogłoszona w dniu drugim turnieju do godz. 09:00.
  Organizator obliguje zawodników do podawania par na drugi dzień turnieju w Biurze Turniejowym po oddaniu score card do godziny 19:00.
 6. Limit HCP zawodników: 32, osoby z wyższym hcp grają z hcp 32 z uwzględnieniem slope’u pola
 7. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.
 8. Grupy startowe będą wyłonione na zasadzie doboru handicapowego.
 9. W przypadku równych wyników o zwycięstwie wśród amatorów stableford netto będzie zastosowana reguła “countback” (lepsze ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek). W przypadku kategorii strokeplay brutto o rozstrzygnięciu remisu zadecyduje dogrywka.

Kwalifikacja do światowego finału BMW Golf Cup International 

 1. Kwalifikacja do światowego finału BMW Golf Cup International odbywa się tylko na podstawie wyników  pierwszej rundy finałowej – 4 września w klasyfikacji stableford netto w dwóch grupach HCP – [0-12,4], [12,5-28,4] wśród mężczyzn i w ogólnej wśród kobiet [0-28,4]. O ostatecznej przynależności do grupy HCP zadecyduje handicap zawodnika z dnia startu w rundzie finałowej tj. 4 września 2018. Prawo do gry w finale światowym uzyska dwóch mężczyzn – zwycięzcy dwóch grup HCP: [0-­12,4] i [12,5-­28,4] oraz jedna kobieta w klasyfikacji ogólnej stableford netto [0-28,4] z pierwszego dnia turnieju finałowego.
 2. Limit HCP dla uczestników w światowym finale BMW wynosi 28,4 na dzień turnieju. Osoby posiadające HCP wyższy niż 28,4 w dniu 4 września 2018 nie mogą się zakwalifikować na wyjazd.
 3. Wyjazd na światowy finał jest wydarzeniem Once in a life time – oznacza to, że gracz, który wcześniej brał już udział w finale zagranicznym nie może uczestniczyć w nim po raz drugi. W takiej sytuacji nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie z listy zwycięzców w danej kategorii.
 4. Organizator zastrzega prawo do zmian w regulaminie dot. finału BMW Golf Cup International ze względu na wytyczne od sponsora, które mogą ulec jeszcze zmianie.
 5. W przypadku równych wyników o zwycięstwie wśród amatorów stableford będzie zastosowana reguła “countback” (lepsze ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek).

Nagrody i klasyfikacja turniejów z serii Buisness League 

 1. Podczas każdego z turniejów Business League w rundzie zasadniczej (pierwszy dzień)  nagrodami rzeczowymi zostaną nagrodzeni 3 najlepsi amatorzy w każdej z 4 grup handicapowych [0-11], [11,1-15],[15,1-20],[20,1-32]
  W drugim dniu nagrodzone zostaną – nagrodami rzeczowymi – 3 najlepsze pary amatorów w grupie podstawowej (bez podziału na grupy HCP).
 2. Turnieju finałowy w Częstochowie będzie dwudniowy rozegrany indywidualnie w formacie stableford netto w 4 grupach hcp  [0-11], [11,1-15],[15,1-20],[20,1-32].
 3. W klasyfikacji generalnej (po zakończeniu ligi) nagrodzonych zostanie 12 najlepszych graczy, którzy otrzymają zaproszenie do bezpłatnego udziału w zagranicznym finale. Do klasyfikacji tej zalicza się sumę punktów stbf netto z maksymalnie trzech turniejów dla każdego zawodnika (3 najlepsze rezultaty stbf z turniejów rozegranych przez gracza w ramach Golf Business League 2018). W przypadku remisu w klasyfikacji generalnej, porównywane będą trzy ostatnie starty gracza. Zwycięża ten gracz, który w ostatnim rozegranym przez niego turnieju (lub turniejach licząc od ostatnio rozegranego) uzyskał lepszy wynik. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w 4 grupach HCP – nagrodzone zostaną 3 najlepsze osoby z każdej grupy HCP – [0-11], [11,1-15], [15,1-20], [20,1-32]. Przynależność do grup HCP na czas cyklu ustalane są wg aktualnego HCP na dzień startu w pierwszym turnieju w cyklu  – oznacza to że gracz zostaje przypisany do grupy na podstawie HCP, jaki miał w dniu pierwszego startu w Biznes Lidze i w tej grupie pozostaje do końca cyklu.
 4. W szczególny sposób liczony będzie wynik rozgrywki finałowej (Rosa), która będzie 2 dniowa.. Wówczas wynik w klasyfikacji generalnej będzie liczony wg formuły 60% * (Runda 1 + Runda 2), przez co wynik turnieju finałowego będzie miał największy wpływ na klasyfikację generalną.
 5. Prawo do udziału w finale zagranicznym obejmuje – zakwaterowanie w luksusowym hotelu ***** (5 dni, BB) w pokoju 2-osobowym, grę na mistrzowskich polach golfowych oraz udział w atrakcjach dodatkowych. Nie obejmuje przelotu. Nagroda nie może być przekazana osobie trzeciej – do wyjazdu uprawniony jest tylko zdobywca nagrody. W przypadku niemożności uczestnictwa w turnieju wyjazdowym – nagroda przepada. Jeśli zwycięzca nagrody wygra ją po raz drugi nagroda nie przechodzi na kolejna osobę z listy.
 6. Podczas każdego z turniejów nagrodzeni zostaną zwycięzcy dodatkowych konkursów:
  Nearest to the pin – uderzenie najbliżej dołka
  Longest Drive – najdłuższe uderzenie
 7. Kwalifikacja do BMW Golf Cup International – w rundzie finałowej rozgrywanej 4 września 2018 na polu Rosa Private Golf Club – Częstochowa – nagrodzeni zostaną 2 najlepsi amatorzy w formacie stableford netto – po jednej osobie z dwóch grup HCP – 0-12,4 oraz 12,5-28,4 oraz jedna kobieta w klasyfikacji stableford netto ogólna [0-28,4].

Zgłoszenia i Rejestracja

 1. Zawodnicy zgłoszeni do Ligi muszą odpowiadać statusowi golfisty amatora.
 2. Zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa.
 3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turniejach jest wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem każdego z turniejów.

G24 Group Sp. z o.o.

Żmigrodzka 244A, 51-131 Wrocław

Nr konta Deutsche Bank: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

Zasady Fair Play

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia Zawodnika, a także usunięcia z Ligi Zawodnika w trakcie trwania Ligi, w przypadku, jeśli zaistnieją przesłanki świadczące o łamaniu przez niego reguł gry. W szczególności za taką przesłankę uznawane będą decyzje potwierdzające niesportowe zachowanie podjęte przez Komisję Dyscyplinarną / Handicapową / Sędziowską Polskiego Związku Golfa.

Reguły gry

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz nadużywania alkoholu na polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany gracz otrzyma zakaz uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach z cyklu Golf Business League, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie ponownego naruszenia niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z uczestnictwa w turniejach Golf Business League na okres 1 roku.
W pierwszym dniu turnieju – rozgrywanym w formacie stableford netto – w celu przyspieszenia gry prosimy o skreślanie dołków, jeśli suma uderzeń na dołku wynosi więcej niż PAR +5. 

Czas rozpoczęcia gry

Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy dogry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast  dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position” w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z zespołów przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:
pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej  sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny 

Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania   swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

Środki dopingujące

Środki dopingujące są niedozwolone.

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy treningowej oraz regulaminowej jest dozwolone.

Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

Zmiany regulaminu

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu